Привет, Гость!
Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya : qaynisinglim...
Admindan iltimos buni chiqaring Салом. Мени исмим Умар.Ёшим 25 да. Уйланганман, 2та кизчам ва хотиним Севарабилан бирга davomi...
НОВОЕ РУССКОЕ ПОРНО 2018
Русское порно скачать
Бошланиши...
Комментарии:Комментарии закрыты

Мен нега эримга хиёнат <br />
килдим? Бунга нима сабаб <br />
булди? Мен эримга хиёнат <br />
килиш хакида уйлаб хам <br />
курмаган, бу нарса етти ухлаб <br />
тушимга кирмаган эди. Хаммаси <br />
тасодифан содир булди. <br />
Биз унда кайнонам билан <br />
яшардик. Туйим булганига 3 <br />
ойдан ошиб колувди. Бошка <br />
олис шахардаги эримнинг <br />
кариндоши туй килди. <br />
Кайнонам, эрим ва мен <br />
эримнинг бир танишини <br />
машинасида туйга бордик. <br />
Салкам 3 соатлик йул юриб, <br />
туйга етиб бордик. Кечга якин <br />
олис йул, уйга кайтамиз деб <br />
тайёрлана бошладик. Шунда уй <br />
эгалари кайнонамни олиб <br />
колишди. Нахорги ош хам <br />
эртасига бериладиган булгани <br />
учун эрим хам туйда коладиган <br />
булди. Уй ёлгиз колгани учун <br />
кайнонам мени уйга кайтариб <br />
юборди. &laquo;Тайёр машина, секни <br />
булсаям етволасиз. Катта <br />
кургон биров чирок ёкмаса <br />
булмайди&raquo;,-деди. Машинани <br />
оркасини кариндошлар топган- <br />
тутгани билан тулдириб <br />
ташлашди. Мен шофернинг <br />
олдидаги уриндикка утирдим. <br />
Янги келинман, майнинг иссик <br />
кунлари. Нафис шифондан <br />
куйлак, лозим кийиб олдим. У <br />
улгур хам калтарок тикилган <br />
экан, хадеб соним очилиб <br />
колаверди. Боз устига юпка <br />
материал булганидан оёкларим <br />
хам куриниб тураверди. Хадеб <br />
куйлакни пастга тортавериб, <br />
кийналиб кетдим. Шофер хам <br />
суюккина йигит экан, эр-хотин, <br />
хотин-уйнаш тугрисида латифа <br />
айтиб кулдириб борарди. Хадеб <br />
куйлагимни тортавергач, <br />
шофер кулини сонимга куйиб, <br />
&laquo;Куяверинг, бечора эркин <br />
нафас олсин, кийнаб <br />
ташладиз&raquo;,-деди хазил килиб. <br />
Бирок кулини олмай, оёгимни <br />
силаб куйди. Нима дейшимни <br />
билмай индамай колдим. <br />
Шофер йигит бундан рухланди <br />
шекилли, машинани бурган <br />
киши, тезликни узгартирган <br />
булиб, гох мени кучоклаб олса, <br />
гох кулини кукрагимга <br />
тегизарди. Кулини деярли <br />
сонимни устидан олмади. <br />
Тугрисини айтсам, унинг бу <br />
харакатлари менга жуда-жуда <br />
ёкарди. Шунинг учун хам <br />
каршилик килмадим, шекилли. <br />
Кун иссик булганидан терлаб- <br />
пишиб кетдик. Куйлагим юпка <br />
булишига карамай, тердан <br />
баданимга ёпишиб, хижолат <br />
киларди. Шофер хадеб <br />
сонимни силайверганидан, <br />
очик латифа айтиб келганидан <br />
чотимни ораси нам булиб кетиб <br />
кийнарди. <br />
Анча йул юрганимиздан кейин <br />
очик жойларга келдик. Шофер <br />
&laquo;Бошка чидолмайман, сувга бир <br />
кала ташлаб олмасам <br />
буламйди&raquo;,-деб машинани <br />
йулдан четга буриб, анча <br />
ичкарига кирди. Охири<br />
сердарахт бир жойга келдик. У <br />
машинадан тушаркан: &laquo;Сизам <br />
чумилволинг, иссикда <br />
кийналдингиз&raquo;,-деди. Мен <br />
дарахтлар орасидан утиб, сой <br />
буйига бордим. Нарирокда <br />
шофернинг сувда чапилаб <br />
чумилаётгани, пишкираётгани <br />
эшитиларди. Мен секин <br />
лозимни ечдимда, сув олиб <br />
нам булиб кетган чотимни <br />
хуллаб юва бошладим. Шу пайт <br />
чумилаётган шофернинг <br />
кургим, уни ечинганда кандай <br />
куринишини томоша килгим <br />
келди. Бирок дарахтлар <br />
халакит берарди. <br />
Оёгимни сувга солиб, хаёл <br />
суриб утириб колибман. Шофер <br />
йигитнинг оркамдан кандай <br />
келганини сезмай колибман. <br />
Унинг шарпасидан чучиб, <br />
урнимдан тураман дегандим, <br />
сувга шалоплаб йикилдим. <br />
Йигит хахолаб кулиб юборди. <br />
Нафис куйлак баданимга чипа <br />
ёпишиб, ялангоч одамдек туриб <br />
колдим. Узимнинг <br />
килигимгами, ёки битта <br />
плавкада турган йигитнинг <br />
коматини куриб хавасим <br />
келганимгами, узим халиям <br />
тушуна олмайман, нимагадир <br />
йиглаб юбордим. Йигит <br />
йиглаётганимни куриб, узини <br />
сувга ташлаб ёнимга келди: <br />
&laquo;Нигор, кечиринг. Сизни <br />
кукриатман деб уйламагандим, <br />
хафа булманг&raquo;,-дерди. Мен <br />
унинг нафасини ёнимда хис <br />
килиб, кандай килиб буйнидан <br />
кучоклаб олганимни билмай <br />
колдим. Йигит хам кучоклаб, <br />
буйнимдан, юзларимдан <br />
чапилалтиб упа бошлади. <br />
Кейин иккимизнинг огзимиз <br />
бир-бирига тугриланиб, йигит <br />
тилимни сура бошлади. Мен <br />
эхтиросдан кузларим юмилиб, <br />
хушимни йукотдим. Кузимни <br />
очганимда уст-бошим дарахтга <br />
ёйилган, курпача устида <br />
ялангоч ётардим, ёнимда эса у <br />
йигит мени кучоклаб кийимсиз <br />
ётибди. Кузим унинг кутогига <br />
тушди. Тан олиш керакки, у <br />
эримникидан деярли, 6-7 см <br />
катта ва йугон эди. Эримники <br />
ингичка морожна чупига <br />
ухшарди. Яна узимни бошкара <br />
олмай, кучогига бошимни <br />
куйдим. У яна эркалаб, упиб, <br />
оёгимни тепага кутарди ва <br />
икки томонга кериб, кутогини <br />
амимга тикди. Огрикдан <br />
кичкириб юбордим ва инграй <br />
бошладим. У мени <br />
эмчакларимни эзиб, мижиб, <br />
сика бошлади ва тездагина <br />
ичимга бушанди. &laquo;Вой, нима <br />
килдиз?!&raquo; десам, &laquo;Куркманг, <br />
эриз бор-ку! Хеч нима <br />
килмайди&raquo;,-деди. Яна <br />
эркаланиб ётдик. Хуллас, сой <br />
буйида яна икки марта <br />
бушангач, ювиниб, сал нами <br />
кетган куйлагимни кийиб, <br />
йулга тушдик. У уйга келгунча <br />
мени кучоклаб, упиб келди. <br />
Уйга етиб келганимизда <br />
аллакачон, кеч соат 11<br />
булганди. У нарсаларни уйга <br />
олиб киришга ёрдам берди. <br />
Мен &laquo;Чой ичасизми?&raquo;- деб <br />
сурадим. &laquo;Чой ичсам, ёмон <br />
ишлар булаби кетармикин?&raquo;- <br />
деди у. &laquo;Агар шу ёмон иш <br />
булса, мени каршилигим йук <br />
эди&raquo;,-дедим мен. У машинани <br />
ичкарига олиб кириб, <br />
дарвозани кулфлаб уйга кирди. <br />
Мен чой дамлаб, тухум ва гушт <br />
ковуриб кирдим. Рупарама <br />
рупара утирдик. &laquo;Нигор, бунча <br />
чиройлисиз?&raquo;-деди. &laquo;Менми? <br />
Хозир алвастини кургандек <br />
кочаётгандингизу&raquo;,- дедим <br />
мен. &laquo;Ухху, дадилсиз! Кани <br />
кулингизни беринг-чи!&raquo;,-деди. <br />
&laquo;Фол очасизми?&raquo; деб хайрон <br />
булдим. &laquo;Ха-да&raquo; деди у. Мен <br />
салгина кузгалиб, кулимни <br />
узатгандим, у шундай узига <br />
каратиб тортдики, кандай <br />
килиб кучогига утириб <br />
колганимни сезмадим. У мени <br />
эхтирос билан упиб, <br />
кийимларимни битта <br />
колдирмай ечиб ташлади. <br />
Кейин мени шу холда кутариб, <br />
ётокка олиб кириб диванга <br />
ёткизди. Хуллас, эрталабгача <br />
ухламадик. Эртааб кетаркан <br />
&laquo;Нигор, сизни хаф <br />
килмадимми? Яна куришиб <br />
турсак буладими?&raquo;,-деди. Мен <br />
индамасдан унинг лабидан <br />
упиб куйдим. Бу ёги тушунарли <br />
булса керак

storm
(06.12.2017 / 18:26)
Прочтений: 12008
Fikr bildirolmaysiz.!
O`xshash Hikoyalar
qaynisinglim...
Admindan iltimos buni chiqaring Салом. Мени исмим Умар.Ёшим 25 да. Уйланганман, 2та кизчам ва хотиним Севарабилан бирга ... Davomi
Xazil Va Haqiqat Sher...
Пойига тиз чуксанг хам, Килолмайсан муроса. Холинг харобдир ошнам, Хотининг ушлавоса. Урди худо, дод дейсан, Калтакланга... Davomi
Ogaynimni xotinini yangasi bn....
Salom! Man bugun silaga bir bolgan voqeani etib bermoqchiman. Iwoniw iwonmasli ozlarizga xavola.
Xullas erta baxo... Davomi
Malikanig tungi extiroslari...
Menig ismim Malika o'zimi xayotimda bogan.Man 94 yilman turmushka chiqanman erim bilan seviship turmush qurganmiz i... Davomi
Malikanig tungi extiroslari 2...
Erim rosiyaga ketkanday bir oycha vaqt otkanday bila otkan tunlarimizni soginip qumsap qoldim Erim yoq kechalari xoxlap ... Davomi
Рекомендуем:!

ОШИБКА!
Доступ запрещен

На главную
Онлайн: 0 / 21 | + reklama
© UZBXXX.SU

Uzbekcha seks

Videolar, Seks Uz Узбекча

tanishuvlar chat hikoyalar

| Срыв целка селка, Жесткое порно, Смотреть жесткое порно, Смотреть порно видео, Лучшее порно, Порно анал,
Порно онлайн бесплатно,
Порно зрелых, Русское порно, Порно изнасилование,
Инцест
, Русский секс, Русское домашнее любительское порно, БДСМ, Мобильное порно, Групповуха Порно видео эротика в 3gp | Порно фото Порно видео Секс ХХХ раздел Узбекча секс видеолар hikoyalar,yulduzlar seksiСкачать порно на телефон Sex Video Seks Video, kerakmi unda saytimizga tashrif buyur!

Saytlarga tekinga kirish
waplogGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!Смотреть лучшее порноonstata.ru